Login za korisnike
CAPTCHA
Molimo Vas da u polju ispod upišete tekst sa slike.
Navigacija
Donatori
Pretraga Mojekarijere
Loading
PogledajRearrange

Neki ljudi vjeruju da se svijet poslova mijenja tako korjenito i brzo da se možemo smatrati pionirima novog istorijskog razdoblja. Neki kažu da je ideja o zaposlenju postala zastarjela, da je sigurnost zaposlenja postala iluzorna i da će, kako industrijalizacija promoviše uslužne djelatnosti, poslovne snage biti popunjene sa više nekvalifikovanih radnika. Analitičari smatraju da su promjene u prirodi posla postepene, i da društvo prolazi kroz pojačane i umnogome očekivane adaptacije na promjene u demografiji, tehnologiji, tržištu, organizacionim strukturama i praksi zapošljavanja.

 

Kada ljudi govore o prirodi posla, obično se pozivaju na jedan ili više od četiri usko vezana aspekta osnovnog društvenog modela proizvodnje.

 

Prvi je ono šta ljudi rade da bi mogli živjeti, zanimanja ili osnovni vidovi rada koji karakterišu društvo u određenom vremenskom periodu.

 

Drugi je sadržaj posla ili način na koji ljudi obavljaju ono što rade: tehnike, tehnologije i vještine koje upotrebljavaju.

 

Treći je organizacijski, društveni i institucionalni kontekst u kojem se posao obavlja.

Konačno, priroda posla se odnosi na način na koji se posao odnosi i utiče na druge aspekte dnevnog života - životni standard koji posao donosi radnicima i njihovim porodicama, vezu sa životom u zajednici, uticaj na samopouzdanje i socijalni status radnika, itd.